Ako funguje odškodné pri úraze

Ako funguje odškodné pri úraze
Ilustračný obrázok

V živote sa často stáva, že utrpíte úraz. V takomto prípade máte nárok na odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Samozrejme ak toto poistenie máte dojednané vo svojom životnom poistení. O čo presne ide a ako toto poistenie funguje?

Odškodné počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu patrí v životnom poistení medzi základné a často využívané úrazové poistenie. Obvyklou podmienkou na získanie poistného plnenia, peňazí z tohoto poistenia, je úraz, ktorého dĺžka liečenia je viac ako 14 dní. Dvojtýždňová lehota liečenia úrazu je bežná a stretnete sa s ňou takmer v každom životnom poistení. Výnimkou je detské úrazové poistenie, kde doba liečenia úrazu môže byť skrátená na 10 až 7 dní.

Doba liečenia úrazu

Dobou liečenia úrazu je obdobie od prvej návštevy lekára bezprostredne po úraze až po poslednú návštevu lekára uskutočnenú po úplnom vyliečení úrazu. Do doby liečenia úrazu je možné započítať aj prípadné rehabilitácie, ktoré ste museli absolvovať a boli nevyhnutné pre liečenie následkov úrazu. Je nutné si uvedomiť, že v každom prípade sa musí jednať naozaj o nevyhnutné liečenie dôležité pre úplné vyliečenie úrazu. Liečenie úrazu musí byť dostatočne podložené zdravotnou dokumentáciou. Do doby liečenia úrazu sa nemusí počítať obdobie, kedy ste sa podrobovali občasným zdravotným kontrolám, a ani obdobia, ktoré boli zamerané na zmiernenie subjektívnych ťažkostí a rehabilitácie uskutočnené inde ako v zdravotníckom zariadení.

Poistné plnenie

Poistné plnenie z poistenia odškodného pri úraze môže byť vypočítané v zásade dvoma spôsobmi. V prvom z nich je každý úraz ocenený percentom závažnosti úrazu. Tieto informácie sú uvedené v oceňovacej tabuľke, ktorá by mala byť verejne dostupná či už priamo na pobočke životnej poisťovne, alebo na jej internetovej stránke. Poistným plnením je suma, ktorej výška zodpovedá toľkým percentám z poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve o životnom poistením, koľkým percentám zodpovedá závažnosť úrazu z oceňovacej tabuľky.

Príklad na odškodnenie  pri úraze, ktorý je stanovený percentom z poistnej sumy:

Z dôvodu úrazu dôjde k zlomenine dvoch prstov na ruke. V zmluve o životnom poistení je dohodnutá poistná suma na 5.000 €. Tento úraz je v oceňovacej tabuľke ocenený napríklad na 20%. Výška poistného plnenia je tak 20% z 5.000 €, čo je suma 1.000 €. V  prípade zlomeniny dvoch prstov na ruke získa poistený 1.000 € .

Druhým spôsobom ako vypočítať poistné plnenie z poistenia odškodného pri úraze je, že sa vynásobí počet dní nevyhnutného liečenia úrazu s poistnou sumou dohodnutou v zmluve o životnom poistení. Jedná sa o denné odškodné. Poistná suma pri dennom odškodnom môže byť stanovená percentom alebo pevnou sumou vyjadrenou v eurách. Aj pri dennom odškodnom sú jednotlivé úrazy ocenené v oceňovacej tabuľke, avšak počtom dní priemernej (obvyklej) doby liečenia úrazu.

Príklad na denné odškodné stanovené percentom z poistnej sumy:

Z dôvodu úrazu uvedeného v predchádzajúcom príklade dôjde k zlomenine dvoch prstov na ruke. V zmluve o životnom poistení je dohodnutá poistná suma, denné odškodné, vo výške 0,003% z poistnej sumy 5.000 €, čiže 15 € na deň. Alebo je poistná suma určená rovno sumou 15 € na deň. Tento úraz si vyžiadal nevyhnutné liečenie po dobu napríklad 100 dní.Výška poistného plnenia je tak 100 dní krát 15 € na deň, čo je suma 1.500 €. Poistený v tomto prípade dostane 1.500 €.

Príklad na denné odškodné stanovené pevnou sumou v eurách:

Opäť dôjde k zlomenine dvoch prstov na ruke. V zmluve o životnom poistení je dohodnutá poistná suma, denné odškodné, vo výške 15 € na deň. Tento úraz si vyžiadal nevyhnutné liečenie po dobu napríklad 100 dní.Výška poistného plnenia je tak 100 dní krát 15 € na deň, čo je suma 1.500 €. Aj v tomto prípade dostane poistený 1.500 €.

Výhodou denného odškodnenia pri úraze je, že nemusíte byť na PNke, pretože niektoré životné poisťovne od tejto podmienky upustili

Výluky z poistenia

Životná poisťovňa vám môže znížiť alebo úplne zamietnuť poistné plnenie aj v prípade ak úraz, ktorý sa stal, nie je poistnou udalosťou nakoľko tento úraz nie je uvedený v oceňovacej tabuľke. Alebo ak skutočná doba liečenia úrazu bola dlhšia než obvyklá doba liečenia toho istého úrazu uvedeného v oceňovacej tabuľke. V týchto prípadoch je vhodné požiadať životnú poisťovňu o mimoriadne prešetrenie poistnej udalosti a o doplatenie poistného plnenia. Je potrebné si uvedomiť, že dokazovanie je na vašich pleciach.

Pri niektorých, zväčša starších poistných zmluvách platí, že po úplnom dokazovaní a prešetrení, vám môže životná poisťovňa uznať, že nevyhnutná doba liečenia úrazu bola skutočne dlhšia než v oceňovacej tabuľke uvedená doba liečenia. V takomto prípade vám životná poisťovňa môže vyplatiť peniaze navyše za skutočnú dobu liečenia úrazu, avšak takéto plnenie nie je nárokovateľné v zmysle poistných podmienok.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca na poistenie

Ako funguje odškodné pri úraze