Náhrada príjmu počas PN

Náhrada príjmu počas PN
Ilustračný obrázok

Každému z nás sa môže kedykoľvek stať, že z choroby alebo úrazu prestaneme pracovať a musíme sa liečiť. Ak odvádzate odvody do Sociálnej poisťovne a máte nemocenské poistenie patrí vám počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) náhrada príjmu a nemocenské dávky. To v žiadnom prípade nepokryje výšku vášho príjmu, nakoľko váš príjem poklesne približne na polovicu, alebo menej. Ak je výpadok príjmu krátkodobý nemusí sa nič stať. Ak sa jedná o naozaj dlhodobú práce neschopnosť výpadok príjmu môže mať výrazný vplyv na váš rodinný rozpočet.

Čo pomôže

Ak ste na PNke a váš príjem poklesne. Pomôže vám doplnenie chýbajúcich peňazí, aby ste aj naďalej mali svoj príjem v nezmenenej výške, ako by ste pracovali. Vykryť stratu príjmu – zárobku môžete z vašich úspor, pôžičkami alebo aj životným poistením, konkrétne z poistenia ušlého zárobku v prípade pracovnej neschopnosti.

Jedná sa o naozaj jednoduché poistenie. V prípade práceneschopnosti, ktorá trvá minimálne 11 dní a je z akéhokoľvek dôvodu, dostanete približne polovicu svojho zárobku v podobe náhrady príjmu od zamestnávateľa a nemocenskej dávky od Sociálnej poisťovne. Chýbajúce peniaze získate zo životného poistenia z poistenia ušlého zárobku v prípade PN. Takto výpadok príjmu nepocítite a aj naďalej môžete uhrádzať všetky náklady spojené so životom, napríklad bývanie, telefóny, pôžičky a úvery, stravu, ošatenie, deťom, poistenie a všetko ostatné.

Komu je poistenie určené a ako funguje

Poistenie ušlého zárobku v prípade pracovnej neschopnosti je určené všetkým zamestnancom a živnostníkom, ktorí majú príjem, zárobok. Pre všetkých ostatných, napríklad pre matky na materskej dovolenke, nezamestnaných, študentov a podobne, je toto poistenie zbytočné, nakoľko nahrádza len ušlý príjem, zárobok.

Celková suma peňazí, ktorú môžete v prípade PN získať z poistenia ušlého zárobku, sa vypočíta ako tzv. denná dávka krát počet dní celej práceneschopnosti. Denná dávka, alebo tiež aj poistná suma, sa vypočítava z vášho zárobku a jej výpočet je v každej životnej poisťovni podobný:

1) ak ste zamestnanec – výška dennej dávky je: váš čistý mesačný príjem / 2 / 30 dní

Príklad výpočtu dennej dávky (poistnej sumy) pre zamestnanca:

Ak váš mesačný príjem je 600 € v prípade PN vám bude chýbať 300 €, takže denne je to 10 €. Pretože 600 € / 2 = 300 € (chýbajúca polovica) / 30 (priemerný počet dní v mesiaci) = 10 € (optimálna výška dennej dávky)

2) ak ste živnostník – výška dennej dávky je: váš čistý ročný príjem (zisk, daňový základ) / 2 / 365 dní

Príklad výpočtu dennej dávky (poistnej sumy) pre živnostníka:

Ak váš čistý ročný príjem, zisk je 7.300 € v prípade PN vám bude chýbať polovica príjmu, takže denne je to 10 €. Pretože 7.200 € / 2 = 3.650 € (chýbajúca polovica) / 365 (počet dní v roku) = 10 € (optimálna výška dennej dávky)

Pri stanovovaní dennej dávky, teda poistnej sumy vždy platí, že táto suma spolu s predpokladanými dávkami nemocenského a predpokladanou náhradou ušlého zárobku od iných poisťovní nesmie prekročiť, po prepočítaní na kalendárne dni, výšku vášho čistého príjmu.

Tiež platí, že v prípade poistnej udalosti vyplácaná výška dennej dávky, poistnej sumy spolu s dávkami nemocenského a náhradou ušlého zárobku od iných poisťovní, ako aj náhradou ušlého zárobku z dôvodu choroby z povolania alebo pracovného úrazu nesmie prekročiť, po prepočítaní na kalendárne dni, výšku vášho čistého príjmu.

Výlukou z poistenia je vyplatenie sumy presahujúcej váš čistý denný príjem po sčítaní dennej dávky (poistnej sumy) a tomu podobných dávok iných poisťovní v prípade práceneschopnosti (poistnej udalosti)

Dobrou správou je, že niektoré poisťovne do určitej sumy dennej dávky v prípade straty zárobku neskúmajú váš príjem, zväčša až do výšky 20 € na deň.

Koľko peňazí môžete poistením získať

Suma peňazí, ktoré môžete z poistenia ušlého zárobku získať závisí odo dňa kedy máte nárok na poistné plnenie a od výšky dennej dávky, teda poistnej sumy. Plnenie v prípade choroby je obmedzené aj čakacou (karenčnou) dobou,  ktorá môže byť v trvaní od 2 do 6 mesiacov. V prípade vzniku práceneschopnosti v tejto čakacej dobe nie je táto PN pre životnú poisťovňu poistnou udalosťou a z tohoto dôvodu nebude vyplácať poistné plnenie. Na práceneschopnosť z dôvodu úrazu sa čakacia doba neuplatňuje.

Príklad vyplácanej sumy v prípade práceneschopnosti:

Máte poistenie ušlého zárobku s nastavenou dennou dávkou vo výške 15 € za každý deň práceneschopnosti po uplynutí 14 dní tejto PN. To znamená, že prvých 14 dní práceneschopnosti vám životná poisťovňa nebude plniť, avšak časť peňazí získate od svojho zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne. Celkovo ste boli práceneschopný 245 dní (od 1.3. do 31.10.) a váš čistý mesačný príjem je 900 €. Celková výška nemocenskej dávky je 3.960,60 €. Za toto obdobie ôsmich mesiacov vám bude chýbať 3.239,40 €, pretože nepracujete. Z poistenia ušlého zárobku však získate 245 (počet dní PN) – 14 (dní neplnenia) = 231 dní x 15 € (výška dennej dávky) = 3.465,00 €. To znamená, že aj napriek vašej práceneschopnosti aj naďalej budete mať v plnej výške váš doterajší príjem a nepocítite tak výpadok peňazí z dôvodu práceneschopnosti. A navyše vám poisťovňa môže vrátiť zaplatené poistné, alebo vás oslobodiť od jeho platenia.

(Poznámka: Výpočty sú len orientačné a nemusia odrážať skutočnosť!)

V prípade dlhodobej práceneschopnosti vám životná poisťovňa môže vrátiť zaplatené poistné alebo vás oslobodiť od jeho platenia

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca na poistenie

Náhrada príjmu počas PN