Pozor na zdravotný dotazník

Pozor na zdravotný dotazník
Ilustračný obrázok

Záznam o vašom aktuálnom zdravotnom stave, zdravotný dotazník, je súčasťou každej zmluvy o životnom poistení. Takto si životná poisťovňa spraví obraz o vašom zdraví, na základe ktorého stanový mieru rizika pre jednotlivé druhy životného poistenia, ktoré si dojednávate. V opačnom prípade by musela poisťovňa prechádzať všetky záznamy vo vašej zdravotnej evidencií. Čo je samozrejme v praxi neuskutočniteľné.

Zatajenie, alebo klamlivé uvedenie skutočností o vašom zdravotnom stave je môže poisťovňa považovať za uvedenie do omylu. To môže byť dôvod na zníženie alebo nevyplatenie poistného plnenia.

 Na otázky v zdravotnom dotazníku ste povinný odpovedať úplne a pravdivo podľa vášho aktuálneho zdravotného stavu. Tým, že v zdravotnom dotazníku uvediete vaše aktuálne choroby, ktorými trpíte, úrazy, ktoré ste prekonali, či spomeniete aké druhy liekov v súčastnosti užívate, neznamená pre životnú poisťovňu automaticky vyššie zdravotné riziko, či vylúčenie z poistenia. Práve naopak. Pri úplnom a pravdivom vyplnení zdravotného dotazníka, a po následnej akceptácií zmluvy o životnom poistení, vám poisťovňa v prípade poistnej udalosti vyplatí plnú sumu, na ktorú máte nárok v zmysle tejto zmluvy.

Životná poisťovňa si skutočnosti o vašom zdravotnom stave môže overiť priamo u vášho ošetrujúceho lekára prostredníctvom dotazníka, ktorý je lekár povinný vyplniť. Za túto službu dostane zaplatené. Spôsob overovania vášho zdravotného stavu v čase podpisu zmluvy o životnom poistení sa môže v jednotlivých životných poisťovaniach líšiť, tak ako aj miera zdravotného rizika. To čo pre jednu poisťovňu znamená vysoké riziko, možno aj vylúčenie z poistenia, môže v inej poisťovni byť prijateľné s malým, alebo žiadnym rizikom. Medzi choroby, ktoré môže životná poisťovňa takýmto spôsobom došetrovať patria aj: 

  • vysoký krvný tlak, zvýšená hladina krvných tukov
  • ochorenia pečene, pankreasu, lymfatických uzlín
  • ochorenia srdca, krvi, obličiek
  • cukrovka, infekčné ochorenia
  • epilepsia a úrazy hlavy
  • ochorenia dýchacích ciest, astma
  • ochorenia pohlavných a zažívacích orgánov

Takmer vždy pri poistnej udalosti bude životná poisťovňa skúmať samotnú príčinu vzniku poistnej udalosti. Taktiež bude porovnávať váš aktuálny zdravotný stav so stavom pri podpise zmluvy o životnom poistení, teda pred prijatím do poistenia. Ak sa vyšetrovaním zistí, že sa váš zdravotný stav uvedený v dotazníku bude líšiť od v tom čase skutočného zdravotného stavu, poisťovňa vám môže poistné plnenie krátiť, prípadne ho nevyplatí vôbec. Môže sa to stať aj v prípade, ak váš zdravotný stav v čase podpisu zmluvy nebol pre životnú poisťovňu žiadnym rizikom. V tomto prípade by ste za poistenie platili zbytočne, pretože by ste boli poistený len čiastočne, alebo vôbec!

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca na poistenie

Pozor na zdravotný dotazník