Trvalé následky úrazu

Trvalé následky úrazu
Ilustračný obrázok

Poistenie trvalých následkov úrazu dnes ponúka každá lepšia životná poisťovňa.  Bežne sa uzatvára, avšak bezrozmyslu. Bez ohľadu na to, či poistiť trvalé následky úrazu potrebujete, alebo nie. Zväčša s odôvodnením: „trvalé následky úrazu sú lacné a je to dobré poistenie.“ Trvalé následky úrazu sa dajú poistiť s progresiou (progresívnym plnením), alebo bez nej.

Trvalé následky úrazu bez progresie

Pri poistení trvalých trvalých následkov úrazu má každá životná poisťovňa, ponúkajúca toto poistenie, vlastnú tabuľku ocenenia trvalých následkov úrazu – tzv. oceňovaciu tabuľku. V nej je každý úraz, za ktorý sa poskytuje poistné plnenie, ocenený percentom podľa závažnosti trvalých následkov. Trvalé následky konkrétneho úrazu tak môžu byť ocenené na maximálne 100%.

Poistné plnenie pri úraze s trvalými následkami sa vypočíta ako oceňovacou tabuľkou daný percentuálny podiel z poistnej sumy. Poistné plnenie pri poistení trvalých následkov bez progresie môže dosiahnuť za jeden a všetky úrazy pri jednej poistnej udalosti maximálne výšku rovnajúcu sa poistnej sume dohodnutej v poistnej zmluve. Čiže 100% poistnej sumy, pretože sa pri tomto poistení progresia – nárast poistnej sumy neuplatňuje.

Trvalé následky úrazu s progresiou

Podobne, ako pri trvalých následkov úrazu bez progresie, aj v poistení trvalých následkov úrazu s progresiou sa závažnosť trvalých následkov úrazu určí príslušným percentom z tej istej oceňovacej tabuľky. Pri výpočte poistného plnenia sa však uplatňuje progresia, čo pre vás znamená často vyššie poistné plnenie, než je vami dohodnutá poistná suma.

Trvalé následky úrazu ocenené na 100% znamenajú v prípade uplatnenia progresie poistné plnenie až do výšky 500% poistnej sumy

Niektoré životné poisťovne vám ponúkajú pri tomto type poistenia poistné plnenie až do výšky päťnásobku dohodnutej poistnej sumy. Trvalé následky úrazu s progresiou sú drahšie. Niekedy zaplatíte aj 2 krát viac ako pri poistení trvalých následkov bez progresie.

Ako vplýva progresia na výšku poistného plnenia najlepšie ukazuje tento graf:

Trvalé následky úrazu s progresiou

Poistenie trvalých následkov úrazu je určené najmä deťom a ľudom s finančnými záväzkami (hypotéky, úvery, pôžičky). Taktiež manuálne pracujúcim s vysokým rizikom ťažkých úrazov. Športovcom a ľuďom žijúci aktívny život.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca na poistenie

Trvalé následky úrazu