Poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie splátok úveru
Ilustračný obrázok. Zdroj Freepik

Poistenie schopnosti splácať úver, skrátene poistenie splátok úveru, vám pomôže splatiť dlh voči banke, ak nastanú udalosti, ktoré výrazne ovplyvnia vašu schopnosť splácať úver.

Ako poistenie splátok úveru funguje

Môžete si vybrať z dvoch až troch balíkov poistení. Obvykle ide o základný balík a rozšírený balík poistenia schopnosti splácať úver. V základom balíku sa nachádza poistenie smrti a invalidity. V rozšírenom balíku sa okrem poistenia smrti a invalidity nachádza navyše poistenie práceneschopnosti a nezamestnanosti.

Smrť

Poistiť sa môžete pre smrť z akejkoľvek príčiny, alebo len z dôvodu úrazu, ak takúto možnosť poistenie splátok úveru pripúšťa. Odporúčam poistenie smrti z akejkoľvek príčiny, pretože je častejšia, ako smrť následkom úrazu.

Je dobré brať do úvahy, že v prípade poistenia smrti z akejkoľvek príčiny sa na smrť následkom choroby alebo prirodzenej smrti vzťahuje čakacia doba, ktorá býva v dĺžke 6 mesiacov od začiatku poistenia. Ak poistený žiadateľ o úver počas trvania čakacej doby zomrie na následky choroby alebo prirodzenou smrťou poisťovňa má právo poistné plnenie zamietnuť, teda nevyplatiť záväzok, zostatok úveru.

Čakacia doba sa neuplatňuje v prípade poistnej udalosti (napr. smrti, invalidity, či práceneschopnosti) následkom úrazu. Dĺžka čakacej doby môže byť rôzna, preto sa o nej informujte priamo v banke.

Poistenie smrti v poistení splátok úveru funguje tak, že ak počas trvania poistenia, teda počas doby splácania úveru, poistený žiadateľ o úver zomrie, poisťovňa za neho vyplatí zostatok dlhu, ktorý tak neprechádza na pozostalých.

Invalidita (trvalé následky)

Podobne ako v prípade poistenia smrti aj invalidita môže byť zapríčinená chorobou alebo úrazom. Pod invaliditou sa myslí miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%. Ide ľudovo povedané o plnú invaliditu.

Čakacia doba býva obvykle v dĺžke 6 mesiacov od začiatku poistenia a neuplatňuje sa v prípade invalidity následkom úrazu.

Poistenie invalidity v poistení splátok úveru funguje tak, že ak počas trvania poistenia, počas doby splácania úveru, poistený žiadateľ o úver bude Sociálnou poisťovňou uznaný invalidným nad 70%, poisťovňa za neho vyplatí zostatok úveru a jeho záväzok v banke zanikne.

Práceneschopnosť

Aj práceneschopnosť môže byť zapríčinená častejšie chorobou a menej často úrazom. Pre poistenie PNky majú poisťovne definovanú čakaciu dobu obvykle v dĺžke od dvoch do šiestich mesiacov od začiatku poistenia. Samozrejme, že na práceneschopnosť z dôvodu úrazu sa čakacia doba nevzťahuje.

Po uplynutí obvyklých 60 dní od začiatku práceneschopnosti, poisťovňa prevezme za vás povinnosť platiť ďalšie splátky úveru počas trvania vašej práceneschopnosti. Koľko splátok úveru zaplatí poisťovňa za poisteného žiadateľa úveru sa veľmi líši a záleží len na poistných podmienkach danej poisťovne. Zvyčajne to býva 12 splátok na jednu poistnú udalosť, na jednu práceneschopnosť.

Nezamestnanosť (strata zamestnania)

Najčastejšou podmienkou na uzavretie poistenia splátok úveru z dôvodu nezamestnanosti je, že musíte byť zamestnaný minimálne jeden rok bez prerušenia na dobu neurčitú a nesmiete byť vo výpovednej alebo skúšobnej lehote.

Aj pri tomto type poistenia sa zvykne aplikovať čakacia doba, ktorej dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 30 do 90 dní od začiatku poistenia. Ak by ste sa stali nezamestnaným počas plynutia čakacej doby, poisťovňa má právo odmietnuť poistné plnenie.

Podobne ako pri poistení práceneschopnosti aj tu platí, že poisťovňa prevezme za vás povinnosť platiť splátky úveru, ak vaša nezamestnanosť trvá dlhšie ako 60 dní. Podmienkou poistného plnenia je, že ste počas celej doby svojej nezamestnanosti evidovaný na úrade práce.

Celkový počet splátok, ktoré poisťovňa zaplatí za poisteného žiadateľa úveru počas jeho práceneschopnosti alebo nezamestnanosti je obmedzený poistnými podmienkami poisťovne. Limitom býva 24 až 36 splátok úveru za celu dobu trvania poistenia, splácania úveru.

Po vyčerpaní tohoto limitu už nie je možné nárokovať si na poistné plnenie z poistenia práceneschopnosti alebo nezamestnanosti, avšak poistenie nezaniká!

Kedy poistenie splátok neuzavriete

Pri dojednávaní poistenia splátok úveru nedochádza ku skúmaniu a ani oceňovaniu zdravotného stavu poisteného. Neexistuje tu zdravotný dotazník, ktorý je bežnou súčasťou životného poistenia. Klient zodpovie len na sériu otázok typu pravda/nepravda. Ide o zjednodušené vyhlásenie o vstupe do poistenia.

Poistenie schopnosti splácať úver s najväčšou pravdepodobnosťou neuzavriete, alebo uzvriete len v obmedzenej miere, ak:

  • ak trpíte nadváhou, vážnymi, chronickými a nevyliečiteľnými chorobami, ako napr. astma, cukrovka, choroby srdca, rakovina, cukrovka, epilepsia, Parkinsonova a Alzheimerová choroba, choroby pľúc, obličiek, pečene, cievne choroby, trombóza a pod.
  • ak trpíte duševnými chorobami
  • ste poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku
  • momentálne ste práceneschopný
  • ak ste boli v posledných rokoch hospitalizovaný z dôvodu vážnejších ochorení, či podrobení sa chirurgickému zákroku, operácií
  • ženy pokiaľ sú tehotné, rodičia na materskej dovolenke
  • ak vykonávate rizikový alebo profesionálny šport
  • ak ste vojak, policajt, hasič, záchranár, alebo máte iné rizikové povolanie

Cena poistenia splátok úveru

Cena poistenia splátok úveru sa vypočíta ako určité percento z výšky splátky úveru bez poistenia (istina + úroky). Cena poistenia sa pohybuje už od 3% zo splátky úveru za základný balík. Samozrejme, že cena za rozšírený balík poistení je asi o 2% a viac percent vyššia. Všetko závisí od cenovej politiky poisťovne.

Cena poistenia splátok úveru je daná určitým percentom zo splátky úveru bez poistenia a nie je tak závislá od veku poisteného a doby trvania poistenia.

Výhodou je, že pre mnohých môže byť práve takto vypočítaná cena za poistenie ďaleko nižšia, než za obdobné životné poistenie. Prečo? Pretože cena poistného v životnom poistení sa odvíja od veku poisteného a doby trvania poistenia. Vo všeobecnosti platí, že dlhšie trvajúce poistenie a ľudia vo vyššom veku platia za životné poistenie viac.

Napríklad, ak je splátka úveru bez poistenia daná vo výške 100 eur a cena základného poistenia 3%, výška poistného za poistenie splátok úveru je len 3 Eura mesačne a celková splátka úveru tak bude vo výške 103 Eur mesačne vrátane istiny, úroku a poistenia.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Poistenie schopnosti splácať úver