Poistenie úrazu dieťaťa v škole

Poistenie úrazu dieťaťa v škole
Ilustračný obrázok. Zdroj Freepik

Pred pár dňami si odo mňa pýtala radu bezradná mamička, ktorej syn utrpel v škole úraz a poisťovňa zamietla poistné plnenie z dôvodu, že chlapec si spôsobil úraz sám.

Takže čo presne sa stalo a o čo išlo? Trinásť ročný chlapec počas prestávky skákal zo schodov, pričom sa mu nepodarilo udržať rovnováhu, spadol a zranil sa. Pád spôsobil zlomeninu ruky a otras mozgu. Škola mala uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu v komerčnej poisťovni. Tá poistnú udalosť posúdila a poistné plnenie zamietla z dôvodu, že trinásť ročný chlapec je schopný ovládať svoje konanie a posúdiť následky a k jeho zraneniu došlo výlučne jeho pričinením.

Podľa ustanovenia § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov. Ak dôjde počas vzdelávania k poškodeniu zdravia žiaka je zákonný zástupca dieťaťa (rodič) oprávnený požadovať od školy odškodnenie, tzv. bolestné. Práve z tohoto dôvodu uzatvárajú školy poistenie zodpovednosti, ktoré patrí do neživotného poistenia. Z tohoto poistenia je možné poškodenému dieťaťu vyplácať náhradu škody na zdraví, ale aj na jeho veciach (majetku).

Ustanovenie § 441 Občianskeho zákonníka znie, ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám. To znamená, že školy budú skúmať mieru zavinenia. Ak škola zanedbala povinnosti pri bezpečnosti a ochrane zdravia môže poisťovňa v plnej výške alebo čiastočne zaplatiť poškodenému náhradu škody z poistenia zodpovednosti, ktoré ma poisťovňa so školou uzavreté.

V našom prípade poisťovňa konštatovala, že škola svoje povinnosti pri bezpečnosti a ochrane zdravia poškodeného žiaka nezanedbala, a že vzhľadom na vyššie citované ustanovenie § 441 bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením. Z tohoto dôvodu nárok na poistné plnenie v plnom rozsahu zamietla. Mamička tak nemá inú možnosť, ako sa obrátiť na právnika a dokázať, že úraz si jej syn nespôsobil sám.

Škola, prípadne iné dotknuté spoločnosti, budú skúmať mieru zavinenia žiaka a školy pri školskom úraze.

Existuje však možnosť, kedy by aj v takomto prípade poisťovňa plnila poistné plnenie za úraz, ktorý sa dieťaťu stane v škole. Ide o úrazové poistenie dieťaťa, ktoré patrí do kategórie životného poistenia. Sú dve možnosti, ako úrazové poistenie získať. Škola si môže z vlastných zdrojov zabezpečiť hromadné úrazové poistenie pre všetkých svojich žiakov. Žiaľ, takéto riešenie nebýva v praxi časté, pretože sa jedná o pomerne drahé poistenie, oproti poisteniu zodpovednosti za škodu.

Druhou možnosťou je, že rodičia zabezpečia pre svoje dieťa individuálne úrazové poistenie. Výhodou je, že úrazové poistenie má ďaleko širší záber poskytnutia finančného odškodnenia. Čiže dieťa, resp. rodičia by tak mali nárok nie len na “bolestné”, ale aj na prípadnú náhradu nákladov spojených s pobytom v nemocnici, odškodnenie v prípade trvalých následkov dieťaťa, ale aj na oslobodenie od platenia poistného v prípade vzniku invalidity dieťaťa. Pri vhodnom nastavení ide tak o väčšiu sumu peňazí, ako by bola dieťaťu priznaná z poistenia zodpovednosti za škodu.

Rodičia môžu žiadať o náhradu škody na zdraví ich dieťaťa, ak došlo k jeho poškodeniu v škole, a zároveň môžu žiadať o poistné plnenie z úrazového poistenia, ak takéto poistenie má škola alebo rodičia dojednané.

Skvelé na úrazovom poistení dieťaťa je, že väčšina poisťovní neskúma ako k úrazu došlo. Či k úrazu došlo pričinením dieťaťa alebo nie. Neskúma sa tak ani miera zavinenia školy, či prítomnosť pedagogického dozoru.

V neposlednom rade by tak dieťa mohlo mať nárok aj z poistenia zodpovednosti aj z individuálneho úrazového poistenia. Čo je nesporne zaujímavý finančný benefit pre rodičov.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Poistenie úrazu dieťaťa v škole