Kedy životné poistenie neuzavriete

Kedy životné poistenie neuzavriete
Ilustračný obrázok

Životné poistenie je v prvom rade o ochrane v prípade nečakaných životných udalostí a o riziku, ktoré na seba preberá životná poisťovňa ak by takáto udalosti nastali. Sú však prípady, kedy poisťovňa s vami neuzavrie poistnú zmluvu. Väčšinou ak riziko poistnej udalosti je príliš veľké. Prevažne pri vážnych chorobách a duševných poruchách. Ak si odmyslíme všeobecné výluky z poistenia je štatisticky týchto prípadov veľmi málo.

Na to, aby životná poisťovňa vedela zodpovedne posúdiť mieru rizika, ktoré na seba preberá je nevyhnutné úplne a pravdivo vyplniť zdravotný dotazník. Takmer vždy pri poistnej udalosti bude životná poisťovňa skúmať samotnú príčinu vzniku poistnej udalosti. Bude porovnávať váš aktuálny zdravotný stav so stavom pri podpise zmluvy o životnom poistení. Ak sa vyšetrovaním zistí, že sa váš zdravotný stav uvedený v dotazníku bude líšiť od v tom čase skutočného zdravotného stavu, poisťovňa vám môže poistné plnenie krátiť, prípadne ho nevyplatí vôbec.

Tu je niekoľko prípadov, kedy životná poisťovňa s vami neuzavrie životné poistenie:

Práceneschopnosť

Pokiaľ ste v čase dojednávania životného poistenia práceneschopný životná poisťovňa s vami neuzavrie životné poistenie. Dôvodom je, že do poistenia môžete vstúpiť jedine vtedy, ak váš zdravotný stav je ustálený. Až keď je váš zdravotný stav ustálený môže životná poisťovňa zodpovedne posúdiť mieru rizika, ktoré na seba uzatvorením poistnej zmluvy preberá. V praxi sa často dozvedáme o prípadoch, kedy bežná choroba alebo nie vážny úraz mali nečakane dramatický priebeh, niekedy aj s fatálnymi následkami.

Duševné poruchy

Veľmi ťažké duševné poruchy sú často krát vo výlukách životného poistenia. Dôvod je jasný. Pôsobením duševnej poruchy si jedinec neuvedomuje svoje vlastné konanie. Taktiež takmer výlučne sa duševné poruchy liečia liekmi, ktoré výrazne ovplyvňujú naše zmysly. Nie je možné, aby životná poisťovňa na seba prevzala riziko, zodpovednosť za konanie duševne chorého človeka.

Vážne (kritické) choroby

Pri vážnych chorobách sa jedná o veľmi ťažké stavy, pri ktorých je pravdepodobnosť vzniku niektorých poistných udalosti veľmi vysoká. A to bez ohľadu na to, či by sa jednalo o riziko úrazu, hospitalizácie, trvalých následkov alebo smrť. Práve preto by aj poistné bolo veľmi vysoké a poistenie nepredajné.

Medzi vážne (kritické) choroby vylúčené z poistenia patria:

  • neurologické ochorenia (Alzheimerová, Parkinsonová choroba, skleróza multiplex, myasthenia gravis, skleróza multiplex a pod.)
  • nádorové ochorenia (do úvahy sa berie väčšinou posledných päť rokov od vyliečenia)
  • stavy po infarkte (do úvahy sa berie väčšinou posledných päť rokov)
  • čiastočné alebo úplné ochrnutie končatín
  • ťažké epilepsie
  • HIV
Rôzne závislosti

Existuje ešte jedna špecifická skupina ľudí, u ktorých nie je možné dojednať si životné poistenie. Sú to ľudia s rôznymi závislostiam, medzi ktoré rozhodne patrí závislosť na alkohole alebo iných omamných a psychotropných látkach, na hazarde a podobne.

O tom či ste poistiteľný, alebo nie rozhoduje jedine životná poisťovňa.

O tom či ste poistiteľný, alebo nie rozhoduje jedine samotná životná poisťovňa. Je preto vhodné, aby ste si pred samotným uzatvorením zmluvy o životnom poistení overili či v danej poisťovni vás príjmu do poistenia. Samozrejme aj v týchto prípadoch platí, že to čo je neprijateľným rizikom v jednej poisťovni, v druhej to môže znamenať len zvýšené riziko. Aj napriek všetkému stále máte možnosť požiadať výnimku v prípade neprijatia do poistenia.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Kedy životné poistenie neuzavriete