Ako zrušiť životné poistenie

Ako zrušiť životné poistenie
Ilustračný obrázok

Životné poistenia odporúčam zrušiť len vtedy ak je to pre vás naozaj nevyhnutné. Zrušením životného poistenia môžete stratiť  výhody, ktoré ste poistnou zmluvou o životnom poistení získali. Ak ste sa napriek všetkému rozhodli zrušiť svoje životné poistenie je niekoľko spôsobov ako na to.

Životné poistenie môžete zrušiť odstúpením od zmluvy

Po uzavretí novej poistnej zmluvy na životné poistenie máte právo od tejto zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uzavretia, podpisu zmluvy. Takéto odstúpenie od poistnej zmluvy sa musí urobiť písomne a doručiť životnej poisťovni do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Ak vaše životné poistenie zanikne takýmto spôsobom máte nárok na vrátenie už zaplateného poistného.

Ak je životná poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie, má nárok si od zaplateného poistenia odpočítať to čo už plnila. V prípade ak poskytnuté poistné plnenie prevyšuje výšku zaplateného poistného, musíte vrátiť výšku poistného plnenia, ktoré prevyšuje už zaplatené poistné.

Životné poistenie môžete vypovedať v dvojmesačnej lehote

Ak ste uzatvorili so životnou poisťovňou novú zmluvu o životnom poistení, môžete ju zrušiť, vypovedať do dvoch mesiacoch po uzavretí tejto zmluvy. Po doručení vašej výpovede životnej poisťovni začne plynúť výpovedná lehota, po ktorej vaše životné poistenie zanikne. Obvyklá výpovedná lehota je 7 dní. Každá životná poisťovňa si vo svojich podmienkach môže výpovednú lehotu určiť inak.

Životná poisťovňa ma však nárok na poistné za dobu od začiatku poistenia až do jeho zániku.

Aj staršie životné poistenie môžete vypovedať

Ak ste premeškali 30 dňovú aj dvojmesačnú lehotu na zrušenie vašej zmluvy o životnom poistení máte možnosť vašu poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia. Poistné obdobie, lehota platenia je časový úsek dohodnutý v poistnej zmluve, za ktorý ste povinný platiť poistné. Môže to byť mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok. Vašu výpoveď musíte životnej poisťovni doručiť aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak je poistným obdobím mesiac, životná poisťovňa ukončí vašu poistnú zmluvu k najbližšiemu dňu platenia poistného po skončení šesť týždňovej doby po doručení vašej výpovede. Po zrušení poistnej zmluvy vám životná poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu, v prípade ak na ňu máte v zmysle poistných podmienok nárok.

Životná poisťovňa môže takto vypovedať len poistenie pre prípad úrazu. Aj v prípade výpovede vášho životného poistenia má poisťovňa nárok na poistné za dobu trvania poistenia.

Na zrušení životného poistenia sa môžete dohodnúť

Vypovedať vašu poistnú zmluvu o životnom poistení môžete aj dohodou medzi vami a životnou poisťovňou. Ak ste sa s poisťovňou dohodli na zrušení vašej zmluvy v lehote do dvoch mesiacoch od uzatvorenia zmluvy o životnom poistení, máte nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného. Inak má životná poisťovňa nárok na poistné za dobu trvania vašej poistnej zmluvy. Taktiež vám poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu, ak na ňu v zmysle poistných podmienok máte nárok.

Životné poistenie zanikne aj z dôvodu jeho neplatenia

Ak ste prvé poistné nezaplatili do troch mesiacoch, alebo ďalšie poistné do jedného mesiaca od doručenia výzvy, životná poisťovňa vaše životné poistenie zruší. To isté platí aj v prípade ak bola zaplatená iba časť poistného. Ak máte v zmysle poistných podmienok nárok na odkupnú hodnotu, tú vám poisťovňa vyplatí. Avšak poisťovňa má nárok na poistné za dobu trvania životného poistenia.

Tip na záver

Naozaj dobrá životná poisťovňa nemá problém dohodnúť sa s vami na zrušení vášho životného poistenia. Poisťovací poradca s tým už problém má, pretože príde o províziu z vašej poistnej zmluvy. Avšak ak máte dobrého poradcu mal by vedieť aj o iných možnostiach ako riešiť vašu situáciu so životným poistením tak, aby ste vašu poistnú zmluvu nemuseli rušiť. Väčšina zmlúv o životnom poistení sa ruší z dôvodu nedostatku peňazí na platenie poistky. Mám pre vás dobrú správu. Aj v takejto situácii vám životná poisťovňa dokáže pomôcť tým, že aj naďalej ostanete poistený a pritom za poistenie nemusíte platiť.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Ako zrušiť životné poistenie