Kedy riskujete nízke alebo žiadne poistné plnenie

Kedy riskujete nízke alebo žiadne poistné plnenie zo životného poistenia
Ilustračný obrázok

Vedeli ste, že až v 60% prípadoch všetkých poistných udalostí vyplácali životné poisťovne nízke poistné plnenie, alebo ho nevyplatili vôbec? Je možné proti tomu sa nejako brániť?

Akceptovaním poistnej zmluvy o životnom poistení sa životná poisťovňa zaväzuje plniť, v prípade vzniku poistnej udalosti, poistné plnenie spôsobom a vo výške dané poistnou zmluvou a poistnými podmienkami životnej poisťovne. Sú však prípady, kedy poisťovňa má dôvod a možnosť neplniť, alebo obmedziť, či znížiť poistné plnenie. Tu sú tri hlavné dôvody:

Výluky z poistného plnenia

Najčastejším prípadom, kedy životná poisťovňa odmietne plniť poistné plnenie je, ak poistná udalosť je vylúčená z poistného plnenia. Jedná sa o výluky. Výluky sú súčasťou takmer každého rizika.

Čím menej výluk z poistného plnenia poisťovňa má, tým lepšie pre vás

V prípade rizika smrti sú najčastejšími výlukami:

  • smrť v dôsledku vojnových udalostí
  • smrť v súvislosti s aktívnou účasťou na teroristickom čine
  • smrť v súvislosti s aktívnou účasťou na vnútroštátnych nepokojoch.

Na Slovensku nájdete životné poisťovne, ktoré odmietnu plniť poistné plnenie aj v prípadoch, ak smrť nastala pri jazde na motocykli, pri športe, alebo v súvislosti s výkonom povolania hasič, lešenár, záchranár, prieskumník a bádateľ, či učiteľ bojových športov!

Pri úrazovom poistení a poistení chorôb sú najčastejšími výlukami

  • úraz spôsobený úmyselne
  • dôsledky vedomého požitia návykovej látky
  • duševné choroby
  • úrazy spôsobené v súvislosti s duševnou chorobou
  • dôsledky pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinky jadrovej energie
Zatajenie alebo nepravdivé informácie o zdravotnom stave

Pri každej novej zmluve o životnom poistení, alebo pri jej zmene, si životná poisťovňa overuje aj váš aktuálny zdravotný stav prostredníctvom zdravotného dotazníka. Na otázky v zdravotnom dotazníku ste povinný odpovedať úplne a pravdivo.

Takmer vždy pri poistnej udalosti bude životná poisťovňa skúmať samotnú príčinu vzniku poistnej udalosti. Taktiež bude porovnávať váš aktuálny zdravotný stav so stavom pri podpise zmluvy o životnom poistení, teda pred prijatím do poistenia. Ak sa vyšetrovaním zistí, že sa váš zdravotný stav uvedený v dotazníku bude líšiť od v tom čase skutočného zdravotného stavu, poisťovňa vám môže poistné plnenie krátiť, prípadne ho nevyplatí vôbec. Môže sa to stať aj v prípade, ak váš zdravotný stav v čase podpisu zmluvy nebol pre poisťovňu žiadnym rizikom.

Práve preto si dávajte pozor na správne a pravdivé údaje o vašom zdravotnom stave, ktoré uvediete do zdravotného dotazníka pri uzatváraní, alebo zmene vášho životného poistenia.

Ak udalosť nie je poistnou udalosťou

V praxi sa často stáva, že nastane udalosť, ktorá by aj mohla byť poistnou udalosťou, avšak v zmysle poistných podmienok životnej poisťovne táto udalosť poistnou udalosťou nie je, pretože neboli splnené určité podmienky.

Typickým príkladom je denné odškodné pri úraze. Ak liečenie úrazu trvá menej ako 14 dní, v zmysle poistných podmienok životnej poisťovne nenastala poistná udalosť a poisťovňa nemá dôvod plniť poistné plnenie. V opačnom prípade, ak liečenie úrazu trvá viac ako 14 dní, nastala poistná udalosť a životná poisťovňa bude plniť dohodnuté poistné plnenie v plnej výške.

Podobne to je aj v prípade čakacích dôb. Ak dôjde k udalosti počas čakacej doby, pre životnú poisťovňu táto udalosť nie je poistnou udalosťou, a preto nemá dôvod na poistné plnenie. Čakacie doby môžu byť niekoľko mesačné ale aj niekoľko ročné. To závisí od poisťovne ako aj od druhu poistenia.

Poisťovacie podvody

Áno, aj v životnom poistení sa ľudia dopúšťajú poisťovacích podvodov. V prípade dokázania podvodného konania životná poisťovňa nevyplatí poistné plnenie, prípadne ho bude žiadať späť, ak ho už predtým vyplatila. Nehovoriac o tom, že poisťovací podvod ma vždy za následok aj trestno-právnu zodpovednosť. Nakoľko je táto oblasť citlivá, nebudem sa tu ďalej rozpisovať o možných poisťovacích podvodoch, ktoré sa stali. Hlavne kvôli tomu, aby som nikomu nedal návod na realizáciu tejto činnosti.

Teda ako sa chrániť a neriskovať nízke alebo žiadne poistné plnenie?

V prvom rade si vyberte poisťovňu, ktorá ma veľmi málo výluk, alebo nemá žiadne. Pravdivo a úplne vyplňte zdravotný dotazník a vyvarujte sa poisťovacím podvodom. Vopred sa informujte o spôsobe a výške plnenia v jednotlivých poisteniach. Nezabudnite sa informovať aj na čakacie doby uvedené v poistných podmienkach.

Najideálnejším riešením je, ak máte „vždy po ruke“ odborného poradcu na životné poistenie, ktorému dôverujete, a ktorý vám dokáže pomôcť a poradiť kedykoľvek to potrebujete.

Prajem Vám život v istote.

Rastislav Mažár 
odborný poradca

Kedy riskujete nízke alebo žiadne poistné plnenie